ஸ்ரீவைஷ்ணவ ரத்னங்கள்

Name ஸ்ரீவைஷ்ணவ ரத்னங்கள்
Language thamizh
No. of Pages 312
Author Sarathy Thothathri, Sruthi Bharathwaj, Renga Ramanujam, Chakkaravarthi, Andal Rajagopalan, Ramanujan, Srivaramanga, Santhanakrishnan, Vangipuram Sadagopan, Shanthi, Magizhmaran, Echur Srinivasan
Description பூர்வாசார்யர்கள் வரலாறு பற்றிய விரிவான விளக்கம் ( ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள் தவிர ஏனைய ஆசார்யர்கள்)
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-08-SVR-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1jrquDq-5qjHygcWbcldnmgUfms-Gn-iB/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *