ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்

Name ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்
Language thamizh
No. of Pages 46
Author Sarathy Thothathri, Erumbi Venkatesh
Description இல்லங்களில் தினசரி தொழ வேண்டிய எம்பெருமானின் மகத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழி முறைகள் மற்றும் அநுஸந்திக்க வேண்டிய ச்லோகங்கள் / பாசுரங்களின் தொகுப்பு
Available Languages English, Thamizh, Telugu
Book Code T-05-SVT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08P976SJD/
eBook https://drive.google.com/file/d/1dNgelOvGN3vQn795aBnlbQSoKqnEdHyN/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 35

One thought on “ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்

  1. Raghavan Vinjimoore

    Namaskaram.

    Please let me know how I can buy this book ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்
    Language thamizh.

    Adiyen Raghava dasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *