திருப்பாவை அனுபவம்

Name திருப்பாவை அனுபவம்
Language thamizh
No. of Pages 30
Author Sarathy Thothathri
Description ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அருமையான கொள்கைகள் பற்றிய விளக்கம் சுருக்கமான முறையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-20-TA-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08NTF9CGW/
eBook https://drive.google.com/file/d/1B972JeNbNvLmzWm1kgQetJlJs-xm4pQT/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *