ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್

Name ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್
Language kannada
No. of Pages 41
Author Smt kumudhavalli
Description ಆಳವಂದಾರ್ (ಯಾಮುನಾಚರ್ಯರು)ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಗ್ರಂಥವು.
Available Languages English, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-19-GS-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1Sz2UzMfGGhyNaSlrOSZf_j1p1LtFXxaL/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *