గీతార్థ సంగ్రహం

Name గీతార్థ సంగ్రహం
Language telugu
No. of Pages 48
Author Shri Vakulabharana
Description అళవందార్ (యామునాచర్యులు) అందించిన శ్రీ భగవద్గీత యొక్క సంపూర్ణ సారాంశము
Available Languages English, Hindi, Telugu
Book Code TU-19-GS-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1XV3ZB-00_M-VoNicYJ9MfbjgeIF_mId-/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *