ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 
Language kannada
No. of Pages 96
Author Sri Srinivasan, Sri M A Parthasarathy, Sri Srinivasarajan
Description ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-01-SGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwyhUduF0vgfVou5AE6
Minimum Donation INR 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *