அந்திமோபாய நிஷ்டை

Name அந்திமோபாய நிஷ்டை
Language thamizh
No. of Pages 148
Author paravasthu pattarpirAn jIyar
Description பரவஸ்து பட்டர்பிரான் அருளிச் செய்த ஆசார்யர்களை முழுவதுமாக சார்ந்திருக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் க்ரந்தம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-12-AUN-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PK1QBMM/
eBook https://drive.google.com/file/d/18x9Qb-L_jTg7tPv29PiDW0r-QOhq4HfJ/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *