చరమోపాయ నిర్ణయం

Name చరమోపాయ నిర్ణయం
Language telugu
No. of Pages 82
Author Shri Srinivasa Ramanujan
Description భగవత్ రామానుజుల ప్రాముఖ్యత మరియు గొప్పతనం గురించి అందమైన ప్రత్యేక కథనం, నాయనాచ్చాన్ పిళ్ళై మనకందించినది.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code TU-11-CUN-01-D
Kindle Link  
eBook https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygwuFj7KX9C16MDqh
Minimum Donation INR 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *