నిత్యానుసంధానము – సరళ వ్యాఖ్యానం

Name నిత్యానుసంధానము – సరళ వ్యాఖ్యానం
Language telugu
No. of Pages 368
Author rAmAnuja dhAsulu
Description సరళ వివరణ – నిత్యం పఠించబడే ముఖ్య పాశురాల సంగ్రహం – తనియన్లు, తిరుప్పల్లాండు, పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి పూచ్చూట్టల్, కాప్పిడల్, నీరాట్టల్, సెన్నియోంగు, తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి, తిరుప్పావై, అమలనాదిపిరాన్, కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు, కోయిల్ తిరువాయ్మొళి, రామానుస నూఱ్ఱందాది, ఉపదేశ రత్నమాల, తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది, స్తోత్ర రత్నం, యతిరాజ వింశతి, శాఱ్ఱుముఱ, ఇయల్ శాఱ్ఱు, వాళి తిరునామాలు
Available Languages English, Thamizh, Telugu
Book Code TU-30-NA-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1B4BzRbMhlXDpVeEfzdutPXrATY1lnaCW/view?usp=share_link
Minimum Donation INR 150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *