ఉపదేశ రత్న మాల – సరళ వ్యాఖ్యానం

Name ఉపదేశ రత్న మాల – సరళ వ్యాఖ్యానం
Language telugu
No. of Pages 67
Author SrI vEdha gOpuram lakshmI narasimhAchAryulu
Description మణవాళ మాముణులు సంగ్రహించిన తిరువాయ్మొళి ప్పిళ్ళైల సువర్ణ ఉపదేశాల సరళ వివరణ
Available Languages English, Thamizh, Telugu, Kannada
Book Code TU-27-URM-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1KxYcWN88s2A0VGzC70f60OxwSvHHK-T6/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

Leave a Comment