சரமோபாய நிர்ணயம்

Name சரமோபாய நிர்ணயம்
Language thamizh
No. of Pages 78
Author nAyanArAchchAn piLLai
Description நாயனாராச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த பகவத் ராமாநுஜரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் மகத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் தனித்துவமான க்ரந்தம்
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code T-11-CUN-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PCHTYMZ/
eBook https://drive.google.com/file/d/1gc37Ov283Nl5xjpHWTT6aoqoF7nliSP_/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

Leave a Comment