గురుపరంపరా తనియన్లు

Name గురుపరంపరా తనియన్లు
Language telugu
No. of Pages 28
Author Shri nalla shashidhar
Description మన ఆళ్వార్లు/ఆచర్యులను కీర్తింపజేస్తున్న వారి తనియన్లు (శ్లోకము) సరళ అర్థాలతో. దాదాపుగా 80 ఆచర్యులను కీర్తిస్తున్న వారి తనియన్లు.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code TU-16-GPT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1weTxRBg0aIvcIjzKKWFOjo7dkKXj0ya0/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Comment