குருபரம்பரை தனியன்கள்

Name குருபரம்பரை தனியன்கள்
Language thamizh
No. of Pages 28
Author Vangipuram Sadagopan, Sarathy Thothathri
Description ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களின் மகத்துவத்தை விவரிக்கும் தனியன்கள் (ச்லோகங்கள்) சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் கூறப்பட்டுள்ளது. எண்பதிற்கும் மேலான ஆசார்யர்களின் பெருமையை விவரிக்கும் தனியன்கள் அடங்கியுள்ளன.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code T-16-GPT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PZ321RG/
eBook https://drive.google.com/file/d/1Lycz64rCpXQygNSRPSLc3OmG7TTnME2V/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Comment