ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ

Name ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ
Language kannada
No. of Pages 20
Author Srimathi Srilatha
Description ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿವರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-06-AKAU-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/15xzeq4ZczNKHcK374oUCy3yA0lJZ7c_M/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Comment