ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ
Language kannada
No. of Pages 257
Author Smt ranganAyaki
Description ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ(ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ) ಕಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ-ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-25-BGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1__xHWN7KdpC2Zvc2NhIie-Rz6zrgOHPB/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 120

Leave a Comment