ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ

Name ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ
Language kannada
No. of Pages 152
Author SrI M A pArthasArathi, Smt R sowmyalathA dhEvarAjan, SrI embAr thirunArAyaNa, Smt kumudhavalli, Smt subhadrA , Smt. rUpa Prasad, Smt. ranganAyaki
Description ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕಾಚಾರ್ಯರ ವಿಸ್ತರವಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗು ಉಪದೇಶ.
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-04-AchAryas-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1aurJEWwfIRpdEfyKlY-hgtgeUie_i09U/view?usp=sharing
Minimum Donation INR  80

Leave a Comment