ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್

Name ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್
Language kannada
No. of Pages 84
Author Smt. Kumudavalli
Description ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಂನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ), ಅಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ) ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ (ಭಗವಾನ್) ಎಂಬ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಲಾ ಮಾಮುನಿಗಲ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada
Book Code K-14-TT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/13aKiqdd7lBQeIuVxC5caw1oMzZapUMQu/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

Leave a Comment