తత్వ త్రయం

Name తత్వ త్రయం
Language Telugu
No. of Pages 67
Author SrI SrInivAs
Description పిళ్ళై లోకాచార్యుల తత్త్వ త్రయం గ్రంథ సంక్షేప కథనం. చిత్, అచిత్, ఈశ్వర అనే మూడు తత్వాల వివరణ. మణవాళ మాముణుల వ్యాఖ్యాన సహాయంతో వ్రాయబడింది.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code TU-14-TT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1hQGaT5aZ-vb3TVG4zwVfRhSjjU113EFI/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 45

Leave a Comment