యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము

Name

యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము

Language telugu
No. of Pages 285
Author

ఆంగ్ల మూలము : శ్రీ సారధి తోతాద్రి
తెలుగు అనువాదము : శ్రీమతి శ్రీదేవి

Description Simple English translation of yathIndhra pravaNa prabhAvam which was written by SrI piLLai lOkam jIyar
Available Languages English,telugu
Book Code TU-55-YPP-01-D 
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/12HoFzheNPHHY7t1MRgo2HoUgOpmcNR73/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 150

Leave a Comment