க்ருஷ்ண லீலைகளும் அவற்றின் தாத்பர்யங்களும்

Name

க்ருஷ்ண லீலைகளும் அவற்றின் தாத்பர்யங்களும்

Language thamizh
No. of Pages 152
Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description க்ருஷ்ணாவதாரத்தை, ஸ்ரீபாகவதத்தில் தசம ஸ்கந்தத்தில் (பத்தாம் காண்டத்தில்) காட்டிய க்ரமத்தில், நம் பூர்வர்கள் காட்டியுள்ள பல முக்கியமான தாத்பர்ய அர்த்தங்களோடு சேர்த்து, எளிய நடையில் அனுபவிக்கலாம்.
Available Languages English, thamizh
Book Code T-68-KLTE-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/ebook/dp/B0CQVCND6G/ 
eBook  https://drive.google.com/file/d/13wQyIpZxnO-O4g3csRof1d3GUECgdYM6/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 80

Leave a Comment