ఆళ్వారులు

Name ఆళ్వారులు Language telugu No. of Pages 124 Author Shri Raghu vamshi, Shrimathi Sridevi Description ఆళ్వార్ల యొక్క చరిత్రలు మరియు వారి బోధనల వివరణ Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-03-AzhwArs-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1ZbzGfb6DGgFZcTw6md6lQ555HZqc1YAC/view?usp=sharing Minimum Donation INR 70

आळ्वार

Name आळ्वार Language hindi No. of Pages 116 Author Shri Ramesh Chandher Description आळ्वर और उनके उपदेशों का विस्तृत इतिहास। Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code H-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0B1C7X416/ eBook https://drive.google.com/file/d/1LokriTAP46sy_kTE-yg2G4wwqUjwZXww/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

ஆழ்வார்கள்

Name ஆழ்வார்கள் Language thamizh No. of Pages 128 Author Sarathy Thothathri, vangipuram sadagopan, p b lakshminarasimhan, erumbi venkatesh, b venkatakrishnan Description ஆழ்வார்களின் விரிவான வரலாறு மற்றும் அவர்களின் ப்ரபந்தங்கள் பற்றிய விளக்கம் Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code T-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSGLQ4S eBook https://drive.google.com/file/d/1qsn9RjGPeUH6bjjO3-PBWukJqTtLtmWd/view?usp=sharing Minimum Donation INR 70

AzhwArs

Name azhwars Language english No. of Pages 112 Author Sarathy Thothathri Description Detailed history of AzhwArs and their teachings. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code E-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSJXCJH/ eBook https://drive.google.com/file/d/1F_Cp7BNnY_HMUySX3DUzhXnMazDSsAYL/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள்

Name ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள் Language thamizh No. of Pages 162 Author Sarathy Thothathri, Erumbi venkatesh, P B Lakshmi Narasimhan, B Venkatakrishnan, Renga ramanujam, Echur Srinivasan Description சம்பிரதாய ப்ரவர்த்தக ஆசார்யர்கள் மற்றும் அவர்களின் உபதேசங்கள் பற்றிய விரிவான வரலாறு Available Languages English, Thamizh Book Code T-04-AchAryas-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSRYKVG eBook https://drive.google.com/file/d/1BDdbBu8821DgctikVviYBmA2_oy8waja/view?usp=sharing Minimum Donation INR 80

OrAN vazhi AchAryas

Name orAN vazhi AchAryAs Language english No. of Pages 126 Author Sarathy Thothathri Description Detailed history of sampradhAya pravarthaka AchAryas and their teachings Available Languages English, Thamizh Book Code E-04-AchAryas-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSKCD7T/ eBook https://drive.google.com/file/d/1xsk-ClJ8oK7cTWIv_jMo6gN3QuQA0wbz/view?usp=sharing Minimum Donation INR 65

మన ఆళ్వారులను, ఆచార్యులను తెలుసుకో

Name మన ఆళ్వారులను, ఆచార్యులను తెలుసుకో Language telugu No. of Pages 40 Author Shrimathi Sridevi Description మన ఆళ్వార్లు మరియు ఆచర్యుల అవసరమైన వివరాలను తెస్తుంది Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-02-KOAAA-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1hQGaT5aZ-vb3TVG4zwVfRhSjjU113EFI/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

हमारे आऴ्वार और आचार्योंको जानिए

Name हमारे आऴ्वार और आचार्योंको जानिए Language hindi No. of Pages 36 Author Shri vijaykumar Description आळ्वार और आचार्यो के स्तुती करते हुए तनियन (श्लोक) सरळ अर्थ के साथ। इसमें 80 से अधिक आचार्यो के स्तुती शामिल हैं। Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code H-02-KOAAA-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1EiQEPU9kRZkcEaPmtP3dg2mKcc-zG4mJ/view?usp=sharing Minimum Donation INR … Read more

ஆழ்வார் ஆசார்யர்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்

Name ஆழ்வார் ஆசார்யர்களைத் தெரிந்து கொள்வோம் Language thamizh No. of Pages 36 Author Sarathy Thothathri Description ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களைப் பற்றிய முக்கியமான விவரங்களின் தொகுப்பு Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code T-02-KOAAA-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08MZ9T7ZF/ eBook https://drive.google.com/file/d/1BIZFu3H659j6Z2TMvcianVQLPAWoG3E7/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

Know our AzhwArs and AchAryas

Name Know our AzhwArs and Acharyas Language english No. of Pages 40 Author Sarathy Thothathri Description Brings out essential details about AzhwArs and AchAryas Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code E-02-KOAAA-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSJQB8M/ eBook https://drive.google.com/file/d/1Lp5G-n1UCiVbteC1YZY96P7LP-O35wCe/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35