ஆசார்ய நிஷ்டை

Name ஆசார்ய நிஷ்டை Language thamizh No. of Pages 20 Author Sarathy Thothathri Description ஆசார்யார்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து அழகான சம்பவங்கள்/ ஆசார்யர்கள் மீதான தூய பக்தியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code T-09-AN-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08M67GVW1/ eBook https://drive.google.com/file/d/1Kzk2NS_v8pjSAbS5vCZV_6c6rnH8gdLM/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

AchArya nishtai

Name AchArya nishtai Language english No. of Pages 20 Author Sarathy Thothathri Description Beautiful incidents from the lives of AchAryas highlighting the importance of pure devotion towards AchArya. Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code E-09-AN-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSQ5H8S/ eBook https://drive.google.com/file/d/1o47jNTbTzGbOSh1p2n_XwcaOixYm58tm/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ரத்னங்கள்

Name ஸ்ரீவைஷ்ணவ ரத்னங்கள் Language thamizh No. of Pages 312 Author Sarathy Thothathri, Sruthi Bharathwaj, Renga Ramanujam, Chakkaravarthi, Andal Rajagopalan, Ramanujan, Srivaramanga, Santhanakrishnan, Vangipuram Sadagopan, Shanthi, Magizhmaran, Echur Srinivasan Description பூர்வாசார்யர்கள் வரலாறு பற்றிய விரிவான விளக்கம் ( ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள் தவிர ஏனைய ஆசார்யர்கள்) Available Languages English, Thamizh Book Code T-08-SVR-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PYFGQ1J eBook https://drive.google.com/file/d/1dpqwLijTfL-XHDjuznPpOI0q1t_t3IUH/view?usp=sharing … Read more

SrIvaishNava rathnams

Name SrIvaishNava rathnams Language english No. of Pages 288 Author Sarathy Thothathri, M S Raghuram Description Elaborate history of our pUrvAchAryas (excluding AzhwArs and OrAN vazhi AchAryas). Available Languages English, Thamizh Book Code E-08-SVR-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KTG35K4/ eBook https://drive.google.com/file/d/1_cckWpZ0PF-zPAwMrTkVkuDveQ8PV03i/view?usp=sharing Minimum Donation INR 140

श्री रामानुज वैभव

Name श्री रामानुज वैभव Language hindi No. of Pages 52 Author Shrimathi Sapna Rajendra, Shri Raghunath Randhad Description रामानुज स्वामी का संक्षिप्त जीवन चरित्र। Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code H-07-SRV-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0B21ND45N/ eBook https://drive.google.com/file/d/1cfLdIHP25TTmHmTfRpfm5wYaR9fg5WFp/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்

Name  ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் Language thamizh No. of Pages 72 Author Sarathy Thothathri Description ஸ்ரீ ராமாநுஜரின் (எம்பெருமானார்) வாழ்க்கை வரலாறு Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code T-07-SRV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSJMBCS/ eBook https://drive.google.com/file/d/1EJuZQJVtR0ljuGIQgnYYAK-VDK4HywAs/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

SrI rAmAnuja vaibhavam

Name SrI rAmAnuja vaibhavam Language english No. of Pages 52 Author Sarathy Thothathri Description A brief life history of SrI rAmAnuja (emperumAnAr). Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code E-07-SRV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08L9LDQ4M/ eBook https://drive.google.com/file/d/1gDIiW8FT_aS02KjuSUPdI7wROUG8MCKf/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము

Name శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము Language telugu No. of Pages 51 Author Shrimathi Vaishnavi Description మన ఇళ్లలో భగవాన్ యొక్క రోజువారీ నిత్య ఆరాధన – ప్రాముఖ్యత, క్రమము మరియు స్లోకములు / పాసురముల పూర్తి జాబితా. Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code TU-05-SVT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1b6ELdCUUXwrWBTW4bXGU3V7ojuqzklp4/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்

Name ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம் Language thamizh No. of Pages 46 Author Sarathy Thothathri, Erumbi Venkatesh Description இல்லங்களில் தினசரி தொழ வேண்டிய எம்பெருமானின் மகத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழி முறைகள் மற்றும் அநுஸந்திக்க வேண்டிய ச்லோகங்கள் / பாசுரங்களின் தொகுப்பு Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code T-05-SVT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08P976SJD/ eBook https://drive.google.com/file/d/1dNgelOvGN3vQn795aBnlbQSoKqnEdHyN/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

SrIvaishNava thiruvArAdhanam

Name SrIvaishNava thiruvArAdhanam Language english No. of Pages 52 Author Sarathy Thothathri Description Daily deity worship at homes – Glories/Importance, Steps and full listing of SlOkams/pAsurams. Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code E-05-SVT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08L9MSMWB/ eBook https://drive.google.com/file/d/1HTsRBP8xKGnQt1uvmsUYPu3SHSpXIIhu/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40