ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம்

Name ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம் Language thamizh No. of Pages 32 Author Echur Srinivasan Description மணவாள மாமுநிகள் (வரவரமுநி) வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பெருமைகள் Available Languages English, Thamizh Book Code T-18-SMMV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSKPJFN eBook https://drive.google.com/file/d/15hQl998iRGPwMRZK7fmnsYaY9UxCiceb/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

SrI maNavALa mAmunigaL vaibhavam

Name Sri maNavALa mAmunigaL vaibhavam Language english No. of Pages 28 Author Sarathy Thothathri Description Life history and glories of maNavALa mAmunigaL (varavaramuni). Available Languages English, Thamizh Book Code E-18-SMMV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KRXDLZD/ eBook https://drive.google.com/file/d/1NoOFapyWrki6P04pdYdBM-hGg6u2U6wB/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

గురుపరంపరా తనియన్లు

Name గురుపరంపరా తనియన్లు Language telugu No. of Pages 28 Author Shri nalla shashidhar Description మన ఆళ్వార్లు/ఆచర్యులను కీర్తింపజేస్తున్న వారి తనియన్లు (శ్లోకము) సరళ అర్థాలతో. దాదాపుగా 80 ఆచర్యులను కీర్తిస్తున్న వారి తనియన్లు. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-16-GPT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1weTxRBg0aIvcIjzKKWFOjo7dkKXj0ya0/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

गुरुपरम्परा तनियन्

Name गुरुपरम्परा तनियन् Language hindi No. of Pages 29 Author Sri Karthik Shriharsha Description आळ्वार और आचार्यो के स्तुती करते हुए तनियन (श्लोक) सरळ अर्थ के साथ। इसमें 80 से अधिक आचार्यो के स्तुती शामिल हैं। Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code H-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B09WXCGH24/ eBook https://drive.google.com/file/d/1xcN-ZkkF5JuV1SOt4NkTFG1giSl0MpmN/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

குருபரம்பரை தனியன்கள்

Name குருபரம்பரை தனியன்கள் Language thamizh No. of Pages 28 Author Vangipuram Sadagopan, Sarathy Thothathri Description ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களின் மகத்துவத்தை விவரிக்கும் தனியன்கள் (ச்லோகங்கள்) சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் கூறப்பட்டுள்ளது. எண்பதிற்கும் மேலான ஆசார்யர்களின் பெருமையை விவரிக்கும் தனியன்கள் அடங்கியுள்ளன. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code T-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PZ321RG/ eBook https://drive.google.com/file/d/1Lycz64rCpXQygNSRPSLc3OmG7TTnME2V/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

guruparamparai thaniyans

Name guruparamparai thaniyans Language english No. of Pages 24 Author Sarathy Thothathri Description thaniyan (SlOkam) glorifying our AzhwArs/AchAryas with simple meanings for them. Contains thaniyans glorifying over 80 AchAryas. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code E-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSY6L9B/ eBook https://drive.google.com/file/d/1VuE_8OgZy6li-7Z8I0KiRzx1_np19MAe/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

श्री शठकोप (नम्मळ्वार्) वैभव

Name श्री शठकोप (नम्मळ्वार्) वैभव Language hindi No. of Pages 28 Author Shrimathi Indhumathi Description मधुरकवि आळ्वार के साथ नम्माळ्वार का संक्षिप्त जीवन चरित्र। Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code H-10-SNV-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0B1Q7J63Y/ eBook https://drive.google.com/file/d/1S4LTWOtRiPzkT_Ju1-Vg1aZ94BldY3Vy/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் வைபவம்

Name ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் வைபவம் Language thamizh No. of Pages 36 Author Sarathy Thothathri, Sundaravaradan, Erumbi venkatesh, P B Lakshminarasimhan, B Venkatakrishnan Description நம்மாழ்வார் மற்றும் மதுரகவி ஆழ்வார் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பெருமைகள் Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code T-10-SNV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PWMGCN2 eBook https://drive.google.com/file/d/1-1qEHWj6aZvptNJcSRKReMtNz3FnuGSc/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

SrI nammAzhwAr vaibhavam

Name SrI nammAzhwAr vaibhavam Language english No. of Pages 28 Author Sarathy Thothathri Description A brief life history of nammAzhwAr along with madhurakavi AzhwAr. Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code E-10-SNV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KTFSQMJ/ eBook https://drive.google.com/file/d/1MxK2prD5zzxD9L8Csxp9ZkP1TcS90WUI/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

आचार्य निष्ठा

Name आचार्य निष्ठा Language hindi No. of Pages 16 Author shri keshav Randhad Description आचार्य के प्रति शुद्ध भक्ति का महत्व को उजागर करते हुवे आचार्यों के जीवन के सुंदर घटनाएँ। Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code H-09-AN-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B09SX2PG5H/ eBook https://drive.google.com/file/d/1lej6yPElbdZ8VYDbG5RZLKunz2Inpmc9/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30