தத்வ த்ரயம்

Name தத்வ த்ரயம்
Language thamizh
No. of Pages 55
Author Sarathy Thothathri
Description பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த தத்வத்ரயத்தின் எளிய விளக்கவுரை. மூன்று தத்வங்களான சித்து (உயிருள்ளவை), அசித்து (ஜடப் பொருட்கள்) மற்றும் ஈச்வரன் (எம்பெருமான்) பற்றிய விளக்கங்களும் மற்றும் மணவாள மாமுனிகள் அருளிச் செய்துள்ள விவரணங்களும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
Available Languages English, Thamizh, Hindi
Book Code T-14-TT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PRY729W/
eBook https://drive.google.com/file/d/1SUXAuJV1C54lJg-_u2tNU7GZaVyCGiAp/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

Leave a Comment