வாழி திருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை

 

Name வாழி திருநாமங்கள் – எளிய விளக்கவுரை
Language thamizh
No. of Pages 174
Author Sarathy Thothathri
Description அப்பிள்ளை அருளிய ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள் விஷயமான வாழி திருநாமங்களின் எளிய விளக்கவுரை.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-35-AAVT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08TWZYTNT/
eBook https://drive.google.com/file/d/1bjn2dRUCaPllXbobHxEgFTKlNA1JSgho/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 80

Leave a Comment