ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್ಗಳು

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್‍ಗಳು
Language kannada
No. of Pages 36
Author SrI ALavandhAr
Description ನಮ್ಮ ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಳುವ(ಸ್ತುತಿಸುವ) ತನಿಯನ್ಗಳು(ಶ್ಲೋಕಗಳು) ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸರಳ ಅರ್ಥವು. ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-16-GPT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1EhBl2H-BzqLvhHaGwMWSwtd5KO0jtBfX/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

Leave a Comment