ఆండాళ్ తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాఖ్యానము

Name ఆండాళ్ తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాఖ్యానము
Language telugu
No. of Pages 153
Author shrImathi shrIdEvi
Description ఆండాళ్ యొక్క తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాక్యానము. తిరుప్పావై మరియు నాచ్చియార్ తిరుమొళి పాశురములకు సరళ వివరణ.
Available Languages English, Thamizh, Telugu
Book Code TU-34-SR-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1LBsjoLTMfQb9u_8TH-I_l_evgQE1zT2f/view?usp=share_link
Minimum Donation INR 70

Leave a Comment