பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்

Name

பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்

Language thamizh
No. of Pages 56
Author ஆளவந்தார், திருக்கச்சி நம்பிகள், எம்பெருமானார், பராசர பட்டர், கூரத்தாழ்வான், முதலியாண்டான், நடாதூர் அம்மாள், மணவாள மாமுனிகள் மற்றும் எறும்பி அப்பா
Description

இந்த க்ரந்தங்களில், நம் பூர்வாசார்யர்கள் மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை எளிய ச்லோகங்கள் மூலமாகவும் உரைநடை மூலமாகவும் வெளியிட்டனர். இவற்றுள், முக்யமான ஒரு சில க்ரந்தங்கள், குறிப்பாக நாம் நித்யாநுஸந்தானத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஸம்ஸ்க்ருத க்ரந்தங்களை இங்கே வழங்குகிறோம்.

Available Languages  English , thamizh
Book Code T-63-PSP-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1OBWJHwm6sAUdN_DXQ7Mbums0xl0ngLW3/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

Leave a Comment