ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಚಯ

Name ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಚಯ
Language kannada
No. of Pages 101
Author ಮೂಲ : ಶ್ರೀಸಾರಥಿ ತೋತಾದ್ರಿ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ರಾಮಾನುಜ ದಾಸರು
Description ತನಿಯನ್ಗಳು,ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು,ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆೞುಚ್ಚಿ,ತಿರುಪ್ಪಾವೈ,ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಬು,ಶಾಱ್ಱುಮುಱೈ –
ಸರಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
Available Languages  thamizh,English,kannada
Book Code k-37-AA-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/12TT0sSaVQNo4amUi_eYrdDPqojZ_1N8T/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 60

Leave a Comment