ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್

Name ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್ Language kannada No. of Pages 41 Author Smt kumudhavalli Description ಆಳವಂದಾರ್ (ಯಾಮುನಾಚರ್ಯರು)ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಗ್ರಂಥವು. Available Languages English, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-19-GS-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1Sz2UzMfGGhyNaSlrOSZf_j1p1LtFXxaL/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

ಆಳ್ವಾರರು

Name ಆಳ್ವಾರರು Language kannada No. of Pages 168 Author SrI embAr thirunAraNan , SrI M A pArthasArathi, Smt. R sowmyalathA dhEvarAjan Description ಆೞ್ವಾರರ ಜೀವನ ಹಾಗು ಉಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-03-AzhwArs-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1rhNK0CS2k2RhPBwyArKD2ph1PSu8YmYT/view?usp=sharing Minimum Donation INR 80

ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ

Name ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ Language kannada No. of Pages 20 Author Srimathi Srilatha Description ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿವರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-06-AKAU-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/15xzeq4ZczNKHcK374oUCy3yA0lJZ7c_M/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ  Language kannada No. of Pages 96 Author Sri Srinivasan, Sri M A Parthasarathy, Sri Srinivasarajan Description ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-01-SGTSV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/11tfHAptlYZtCBbf3W34mI6Tx6pdgeMGx/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60