ஸப்தகாதை – வ்யாக்யானம்

Name ஸப்தகாதை – வ்யாக்யானம்
Language thamizh
No. of Pages 122
Author பிள்ளை லோகம் ஜீயர்
Description

ஸ்ரீவசனபூஷண திவ்யசாஸ்த்ரத்தின் ஸாரத்தை நன்கு க்ரஹித்தவரான, விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை, இதன் அர்த்தங்களை தன்னுடைய பரமகருணையாலே ஸப்தகாதை என்கிற தமிழ் ப்ரபந்தத்தில் ஏழு எளிய பாசுரங்கள் வழியாக அற்புதமாக அளித்துள்ளார்.இதற்குப் பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளியுள்ள ஒரு அற்புதமான வ்யாக்யானம் .

Available Languages thamizh
Book Code  T-58-SKV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09QD5WR77
eBook https://drive.google.com/file/d/1xkfPlue_kWmufz5FbeV1vO2YT1J_aTn5/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

Leave a Comment